۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]

چارت دروس رشته های متفاوت


نام فایل : چارت دروس دوره کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 24.61914 KB
نام فایل : چارت رشته مهندسی اجرائی عمران کارشناسی ناپیوسته
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 28.62012 KB
نام فایل : چارت رشته عمران کاردانی ناپیوسته
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 17.00488 KB
نام فایل : چارت رشته کامپیوتر مقطع کاردانی
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 27.71094 KB
نام فایل : چارت رشته ربیت بدنی مقطع کاردانی
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 27.25586 KB
نام فایل : چارت_دروس_کاردانی_ناپیوسته_رشته کامپیوتر
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 28.00684 KB
نام فایل : چارت رشته حسابداری کاردانی_ناپیوسته
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 26.89648 KB
نام فایل : چارت دروس کاردانی پیوسته رشته حسابداری
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 33.71973 KB
نام فایل : چارت کاردانی پیوسته رشته معماری
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 28.93555 KB

تاریخ درج : ۱۸شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۲ AM

بازدید: 1443