۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت     [En]
جلسه هیات رئیسه با هیات علمی و اساتید گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال