۱۴۰۰ جمعه ۱ مرداد     [En]
جلسه اساتید گروه حسابداری با هیات رئیسه دانشگاه