۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]
دیدار ریاست و مسئول بسیج دانشجویی با فرمانده و نماینده محترم نهاد رهبری سپاه در شهرستان ماسال