۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن     [En]
نشست بصیرتی و هم افزایی قیام نهم دی ماه و مکتب حاج قاسم سلیمانی