۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]
حضور مدیر کل بازرسی و رئیس اداره ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی در مرکز ماسال