۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]
دیدار با خانواده شهید قاسم قویدل